3 สิ่งควรทำในวันวิสาขบูชาสำหรับผู้เริ่มต้น
29 พฤษภาคม 2558 เวลา 15:47 น.| เปิดอ่าน 19456 ครั้ง

3 สิ่งควรทำในวัน "วิสาขบูชา"สำหรับผู้เริ่มต้น

 

                     “วันวิสาขบูชา” เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นวันที่สำคัญสูงสุดในพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวัน ที่ก่อให้เกิดพระพุทธเจ้า องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของโลกโดยมติเป็นเอกฉันท์ในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ โดยให้เหตุผลว่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อหมู่มวลมนุษย์ เปิดโอกาสให้ทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาพุทธศาสนา เพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ และทรงสั่งสอนทุกคนโดยใช้ปัญญาธิคุณ โดยไม่คิดค่าตอบแทนหรือสิ่งแลกเปลี่ยนใดๆ ซึ่งในวันนนี้ HappyNowTV มีข้อพึงปฏิบัติในวันวิสาขบูชา หรือวันสำคัญทางพุทธศาสนามีฝาก โดยเรียบเรียงมาจากแหล่งความรู้ต่างๆ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เพื่อจิตใจที่แจ่มใส เบิกบาน มีความสุข มีผลดีต่อ"สุขภาพกาย"และ"ความสุข"ทางจิตใจ เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในครอบครัว ให้อบอวลไปด้วยความสุข และสงบ

 

ตักรบาตร

ขอบคุณภาพประกอบจาก DMC.TV

1. ตอนเช้า ทำบุญตักบาตร 

 

ขั้นตอนการใส่บาตรอย่างถูกวิธี

1. ตื่นแต่เช้า เตรียมใจให้พร้อม ตั้งใจในความเสียสละของตนเอง ขณะตักบาตรกระทำด้วยใจเลื่อมใส และหลังตักบาตรควรยินดีในการทำดีของตน

2. เตรียมอาหารใส่บาตร ของที่เตรียมต้องมาด้วยวิธีสุจริต งดของดอง เนื้อสด ไม่ควรใส่ของที่ ใหญ่ หนัก หรือร้อนเกินไป ระวังอาหารที่เสียง่าย

 

ก่อนใส่บาตรตั้งจิต แล้วกล่าว

ข้าวขาวเหมือนดอกบัว ยกขึ้นทูนหัวตั้งจิตจำนง ตักบาตรพระสงฆ์ ขอให้ทันพระศรีอาริย์

ขอให้พบดวงแก้ว ขอให้แคล้วบ่วงมาร ขอให้บรรลุนิพพานในอนาคตกาลเถิด

 

3.การใส่บาตร

                       1. กล่าวคำว่า "นิมนต์ครับ/ค่ะท่าน"

                          2. ถอดรองเท้า ไม่ยืนบนรองเท้า การถอดรองเท้าเป็นการให้ความเคารพ ไม่ยืนสูงกว่าท่าน เพราะพระสงฆ์นั้นเดินด้วยเท้าเปล่า

                          3. ใส่บาตรด้วยความสำรวมและเคารพ ค่อยตักหรือวางลงในบาตร ไม่นำช้อนหรือทัพพีเคาะบาตร

                          4. รับพร พนมมือรับพร ก้มหัวแต่พองาม หรือ นั่งยองๆ ไม่ควรนั่งบนเก้าอี้ นอกจากมีความจำเป็นหรือพระท่านนั่งบนเก้าอี้

4.กรวดน้ำหลังใส่บาตร การกรวดน้ำ คือ การตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ทำแก่ผู้ล่วงลับ ผู้มีพระคุณหรือเวรกรรมต่อกัน การกรวดน้ำควรทำทันทีที่มีโอกาสเพื่อป้องกันการลืม โดยในบทความนี้จะขอกล่าวถึง บทกรวดน้ำแบบสั้นดังนี้

 

บทกรวดน้ำแบบสั้น

          อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

          ขอบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุข สุขใจเถิดฯ

 

โดยสามารถกรวดได้ทั้งแบบเปียกและแห้ง โดยแบบเปียกคือ รินน้ำลงในภาชนะขณะอุทิศผลบุญ แล้วนำน้ำไปรดใต้โคนต้นไม้ใหญ่ หรือแบบแห้งด้วยการพนมมืออธิษฐาน แล้วอุทิศผลบุญกุศล

 

2. รักษาศีล เจริญจิตภาวนา 

เริ่มต้นให้ สมาทานศีลต่อหน้าพระพุทธรูปที่บ้าน หรือที่วัด โดยในบทความนี้จะขอกล่าวถึงการสมาทานศีล 5 ดังนี้

 

กล่าวคำบูชาบูชาพระรัตนตรัย

อะระหังสัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสนามิ (กราบ)

สุปฎิปันโน ภะคะวะตา สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ (กราบ)

 

กล่าวคำอาราธนาศีล 5

อะหัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ

ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ

ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ

 

กล่าวนะโมสรรเสริญพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ (3 จบ)

 

กล่าวคำ ไตรสรณคมน์

พุทธธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

 

ทุติยัมปิพุทธธัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิสังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

 

ตติยัมปิพุทธธัง สะระณัง คัจฉามิ

ตติยัมปิธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ตติยัมปิสังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

 

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ  ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ   ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

 

กล่าวคำ สมาทานศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

 

เมื่อสมาทานศีล 5 ก็จะถึงว่าตั้งใจที่จะถือศีล 5 แล้วโดยการถือศีล 5 มีข้อควรปฎิบัติดังนี้

          1. ปาณาติปาตา เวรมณี  งดเว้นจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป

          2. อทินนาทานา เวรมณี  งดเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของมิได้ให้

          3. กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี  งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม

          4. มุสาวาทา เวรมณี  งดเว้นจากการกล่าวเท็จ

          5. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี  งดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

 

เวียนเทียน

ขอบคุณภาพประกอบจาก DMC.TV

3. ตอนค่ำ ร่วมพิธีเวียนเทียน 

วิธีร่วมพิธีเวียนเทียน

1. จุดเทียนและธูป ประนมมือถือทั้งหมดพร้อมดอกไม้

2. เดินเวียนไปทางขวามือด้วยความสำรวม เป็นระเบียบ ระวัง ธูปเทียนหยดใส่ผู้อื่น เดินจนครบ 3 รอบ แต่ละรอบ ให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆ์คุณ 

3. เมื่อครบ 3 รอบแล้วนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชา แล้วเข้าไปฟังเทศน์ในสถานที่วัดเตรียมไว้

 

 

ที่มา : 

thaigoodview.com , larndham.org , facebook.com , 

facebook.com/lovenaioui , kapook.com , pantip.com , 

84000.org , bloggang.comphutthathum.com

 

เรียบเรียงโดย 

 

บทความสำหรับ ชาวพุทธ แบบย่อๆ เข้าถึงง่ายสำหรับผู้เรื่มต้น 

 [Infographic] ไตรลักษณ์ กฎธรรมดาของสรรพสิ่งทั้งปวง

 [InfoGraphic] วันมาฆบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3